The Japan Society of Applied Physics

Honorary Members

[ Presented year.month ]

 • Kotaro Honda[1951.4]
 • Masaichi Masima[1956.4]
 • Shinsuke Tanaka[1956.4]
 • Jecques Trillat[1956.4]
 • Ziro Tuzi[1956.4]
 • Shigeo Sasaki[1960.4]
 • Masawo Kuroda[1960.4]
 • Akimasa Ono[1960.4]
 • Masao Kinoshita[1961.2]
 • Yasumasa Tani[1962.2]
 • Yoshio Suge[1962.2]
 • Andre Marechal[1965.2]
 • Erik Ingelstam[1965.2]
 • Stanley S.Ballard[1965.2]
 • Gunji Shinoda[1966.2]
 • Toshimasa Tsutsui[1968.2]
 • Masaharu Hoshiai[1970.2]
 • Masahide Kamiyama[1973.2]
 • Masataka Nisida[1974.2]
 • Tsunesaburo Asada[1974.2]
 • Kan-ichi Asagoe[1974.2]
 • Hirosi Hasunuma[1975.2]
 • Taro Suga[1975.2]
 • Tsuneo Harada[1975.2]
 • Seita Sakui[1977.3]
 • Kenzoh Tanaka[1977.3]
 • Yoichi Uchida[1978.3]
 • Hiroshi Yoshinaga[1978.3]
 • Hiroshi Miyabe[1979.3]
 • Hideo Yamashita[1979.3]
 • Ryozi Uyeda[1982.3]
 • Koreo Kinosita[1983.3]
 • Toshihiro Okada[1984.3]
 • Syozoh Koga[1986.3]
 • Yasaku Wada[1987.3]
 • Masaharu Aoki[1987.3]
 • Toshiharu Tako[1989.3]
 • Akiyoshi Mitsuishi[1991.3]
 • Shin-ichi Hyodo[1993.3]
 • Jumpei Tsujiuchi[1993.3]
 • Takuo Sugano[1997.3]
 • Shigeo Minami[1998.3]
 • Tatsuyuki Kawakubo[1998.3]
 • Akira Kinbara[1999.3]
 • Kunio Tada[2003.3]
 • Ryoichi Ito[2004.3]
 • Masakiyo Matsumura[2006.3]
 • Toshio Goto[2007.3]
 • Kenjiro Oura[2009.3]
 • Hiroyuki Sakaki[2010.3]
 • Isamu Akasaki[2011.3]
 • Hiroshi Ishiwara[2011.3]
 • Yasuhiro Shiraki[2013.3]
 • Hiroshi Amano[2015.3]
 • Sumio Iijima[2015.3]
 • Leo Esaki[2015.3]
 • Makoto Konagai[2015.3]
 • Yasuharu Suematsu[2015.3]
 • Shuji Nakamura[2015.3]
 • Jun-ichi Nishizawa[2015.3]
 • Satoshi Kawata[2017.3]
 • Akira Fujishima[2018.3]
 • Kazuo Hotate[2018.3]
 • Takashi Mimura[2018.3]