The Japan Society of Applied Physics

Board of Directors

President
 • Mutsuko Hatano (Tokyo Institute of Technology)
Vice President
 • Toshiro Hiramoto (The University of Tokyo)
 • Yasufumi Fujiwara (Osaka University)
 • Tetsuya Tatsumi (Sony Semiconductor Solutions)
Executive Directors
 • Naruhisa Miura (Mitsubishi Electric)
 • Akira Uritani (Nagoya University)
 • Fumiyoshi Tochikubo (Tokyo Metropolitan University)
 • Koichi Kakimoto (Kyushu University)
 • Akio Shima (Hitachi)
 • Jun-ichi Shimoyama (Aoyama Gakuin University)
 • Shogo Ura (Kyoto Institute of Technology)
 • Takashige Omatsu (Chiba University)
 • Hideki Hirayama (RIKEN)
Directors
 • Toyohiro Chikyow (NIMS)
 • Ken Uchida (The University of Tokyo)
 • Tsuyoshi Sekitani (Osaka University)
 • Haruyoshi Toyoda (Hamamatsu Photonics)
 • Yutaka Nakai (Toshiba)
 • Shintaro Sato (Fujitsu Laboratories)
 • Hiroyuki Akinaga (AIST)
 • Megumi Akai (Hokkaido University)
 • Hiroyuki Uenohara (Tokyo Institute of Technology)
 • Yasunori Toda (Hokkaido University)
 • Taiichi Otsuji (Tohoku University)
 • Akihiro Wakahara (Toyohashi University of Technology)
 • Keizo Kato (Niigata University)
 • Yoshihiro Kobayashi (Osaka University)
 • Yasuji Yamada (Shimane University)
 • Atsushi Kohno (Fukuoka University)
Auditors
 • Shigeaki Zaima (Meijo University)
 • Tetsuomi Sogawa (NTT)