The Japan Society of Applied Physics

Board of Directors

President
 • Shigeaki Zaima (Meijo University)
Vice President
 • Mutsuko Hatano (Tokyo Institute of Technology)
 • Toshihiko Baba (Yokohama National University)
 • Yoshihito Hirano (Mitsubishi Electric)
Executive Directors
 • Takashi Yoshida (Fuji Electric)
 • Takao Someya (The University of Tokyo)
 • Nahoko Kasai (Tokyo Metropolitan University)
 • Tetsuji Yasuda (AIST)
 • Nobuyuki Sugii (Hitachi)
 • Junichi Takahara (Osaka University)
 • Fumihiko Kannari (Keio University)
 • Keizo Kato (Niigata University)
 • Takuji Takahashi (The University of Tokyo)
Directors
 • Yuji Yoshida (AIST)
 • Kaoru Minoshima (The University of Electro-Communications)
 • Keisuke Asai (Tohoku University)
 • Akiko Hirao (Toshiba)
 • Keizo Kinoshita (Aiocore)
 • Koichi Nishikawa (Toyota Central R&D Labs.)
 • Hitoshi Wakabayashi (Tokyo Institute of Technology)
 • Takanori Ichiki (The University of Tokyo)
 • Masaya Notomi (NTT/Tokyo Institute of Technology)
 • Junichi Motohisa (Hokkaido University)
 • Takumi Fujiwara (Tohoku University)
 • Osamu Eryu (Nagoya Institute of Technology)
 • Nobu Kuzuu (University of Fukui)
 • Takeharu Kuroiwa (Mitsubishi Electric)
 • Masanobu Haraguchi (Tokushima University)
 • Takanobu Kiss (Kyushu University)
Auditors
 • Kazuo Hotate (Toyota Technological Institute)
 • Toshihiko Kanayama (AIST)