Home :: About JSAP > Honorary Members

Honorary Members

(Recommendation year.month)
Kotaro Honda
[1951.4]
Masaichi Masima
[1956.4]
Shinsuke Tanaka
[1956.4]
Jecques Trillat
[1956.4]
Ziro Tuzi
[1956.4]
Shigeo Sasaki
[1960.4]
Masawo Kuroda
[1960.4]
Akimasa Ono
[1960.4]
Masao Kinoshita
[1961.2]
Yasumasa Tani
[1962.2]
Yoshio Suge
[1962.2]
Andre Marechal
[1965.2]
Erik Ingelstam
[1965.2]
Stanley S.Ballard
[1965.2]
Gunji Shinoda
[1966.2]
Toshimasa Tsutsui
[1968.2]
Masaharu Hoshiai
[1970.2]
Masahide Kamiyama
[1973.2]
Masataka Nisida
[1974.2]
Tsunesaburo Asada
[1974.2]
Kan-ichi Asagoe
[1974.2]
Hirosi Hasunuma
[1975.2]
Taro Suga
[1975.2]
Tsuneo Harada
[1975.2]
Seita Sakui
[1977.3]
Kenzoh Tanaka
[1977.3]
Yoichi Uchida
[1978.3]
Hiroshi Yoshinaga
[1978.3]
Hiroshi Miyabe
[1979.3]
Hideo Yamashita
[1979.3]
Ryozi Uyeda
[1982.3]
Koreo Kinosita
[1983.3]
Toshihiro Okada
[1984.3]
Syozoh Koga
[1986.3]
Yasaku Wada
[1987.3]
Masaharu Aoki
[1987.3]
Toshiharu Tako
[1989.3]
Akiyoshi Mitsuishi
[1991.3]
Shin-ichi Hyodo
[1993.3]
Jumpei Tsujiuchi
[1993.3]
Takuo Sugano
[1997.3]
Shigeo Minami
[1998.3]
Tatsuyuki Kawakubo
[1998.3]
Akira Kinbara
[1999.3]
Kunio Tada
[2003.3]
Ryoichi Ito
[2004.3]
Masakiyo Matsumura
[2006.3]
Toshio Goto
[2007.3]
Kenjiro Oura
[2009.3]
Hiroyuki Sakaki
[2010.3]
Isamu Akasaki
[2011.3]
Hiroshi Ishiwara
[2011.3]
Yasuhiro Shiraki
[2013.3]
Hiroshi Amano
[2014.11]
Sumio Iijima
[2014.11]
Leo Esaki
[2014.11]
Makoto Konagai
[2014.11]
Yasuharu Suematsu
[2014.11]
Shuji Nakamura
[2014.11]
Jun-ichi Nishizawa
[2014.11]