Home :: About JSAP > Emeritus Members

Emeritus Members

(Recommendation year.month)
1980.10
 • Kunio Sakate
 • Zenemon Mizuno
 • Eiji Sugata
 • Tadatoshi Hibi
1981.10
 • Saburo Nagata
 • Yoshio Shibuya
1982.10
 • Tsuyoshi Okuda
 • Osamu Nishino
 • Kamekichi Shiba
1983.10
 • Masao Kondo
 • Yukichi Ukita
 • Tetsuya Arizumi
1984.10
 • Hisao Fukushima
 • Hirohiko Ezoe
1985.10
 • Shigenori Nawata
1986.9
 • Yutaka Takagi
 • Kozo Ishiguro
 • Shigetomo Yoshida
1987.10
 • Yukio Nakamura
 • Kakuji Yamamoto
1989.9
 • Hitoshi Nakae
1990.9
 • Mitio Hatoyama
 • On Matumura
 • Kuniya Fukuda
 • Kyozo Yamagata
 • Goroh Tominaga
1991.10
 • Kazuo Miyake
 • Kazutake Kohra
 • Hisao Yagi
 • Setsuo Kiyono
1992.9
 • Jiro Oishi
 • Teruji Ose
 • Kunio Yoshihara
 • Sanemi Sonoike
 • Takashi Kitsuregawa
 • Yuzo Yashiro
 • Eiichi Fukada
 • Akira Higashi
 • Matsuo Takemura
 • Takesi Sugeno
 • Masaichi Tanaka
1993.9
 • Takashi Isobe
 • Kozo Kawata
 • Chikara Hayashi
 • Kenzi Hukuda
 • Akira Odajima
 • Tadashi Takahashi
 • Susumu Okazaki
 • Shunkichi Kisaka
1994.9
 • Ryosei Uno
 • Masao Maeda
 • Nobuzo Terao
 • Tetsuo Takemura
1995.8
 • Toyoichiro Shigi
 • Hideya Gamo
 • Toshio Horiuchi
 • Shigeru Okabe
 • Haruo Fujisaki
 • Kazumi Murata
 • Teruo Hideshima
1996.9
 • Akira Sekiguchi
 • Hiroyuki Hirayama
 • Tetsuji Imai
 • Shun-ichi Tanaka
 • Yujiro Ohba
 • Hiroo Toyoda
 • Sohachiro Hayakawa
 • Kenjiro Tsutsumi
 • Sumiaki Ibuki
 • Isao Yakuwa
1997.10
 • Kazuhiro Mihama
 • Shoji Tanaka
 • Keiji Yada
 • Terutoshi Murakami
1998.7
 • Hiroyoshi Saito
 • Tadayoshi Doke
 • Yutaka Tsuzi
 • Susumu Namba
 • Shin'Ichiro Takasu
 • Masanao Morimura
 • Kimio Hashimoto
1999.7
 • Toshio Sugita
 • Takayoshi Totani
 • Shiro Fujiwara
2000.7
 • Hiroshi Takuma
 • Hisashi Sekizawa
2001.7
 • Koji Okano
 • Jun-ichi Chikawa
 • Seiji Usami
2002.7
 • Hitoshi Ohzu
 • Makoto Hiramatsu
 • Izuo Hayashi
 • Isamu Akasaki
2003.7
 • Takashi Tokuyama
 • Yasuyuki Moriuchi
 • Tomoya Ogawa
 • Takao Koda
 • Yasushi Miyazoe
 • Tadao Tsuruta
 • Noriyoshi Chubachi
 • Toshimitsu Asakura
 • Tadao Shimizu
2003.9
 • Nobuo Kawamura
 • Yoichi Murayama
2004.7
 • Yoshihiko Mizushima
 • Eiichi Maruyama
 • Kiyoshi Takahashi
 • Shigeo Maruno
2005.7
 • Mamoru Kondo
 • Yasushi Kawada
 • Masatomo Fujimoto
2006.7
 • Ryuichi Shimizu
 • Shun-ichi Gonda
 • Takeo Hattori
 • Tatsuo Shimizu
 • Atsuo Fukuda
 • Osamu Nishikawa
 • Junichi Shimada
 • Takeshi Watanabe
2007.5
 • Kiyoshi Takahashi
 • Akira Kawazu
 • Seigi Aoki
 • Kazuo Ikezaki
 • Yasuharu Suematsu
 • Hiroshi Kukimoto
 • Yoshiki Ichioka
 • Yoshihiro Hamakawa
 • Hiroshi Kobayashi
 • Akio Hiraki
 • Minoru Tsuda
 • Yoshitami Saito
2008.7
 • Nishino Taneo
 • Tsuya Hideki
 • Yoshikazu Toyama
 • Yasuomi Zoda
 • Tomonobu Hatake
 • Takafumi Aomine
2009.7
 • Takeshi Kamiya
 • Toshihiko Yoshino
 • Sho Nishinaga
 • Junji Matsui
 • Hirofumi Fujiwara
 • Hiroyuki Matsunami
 • Toshihisa Tsukada
 • Isao Shimizu
 • Zenko Hirose
2010.7
 • Yukio Yasuda
 • Ikuo Suzuki
 • Nobuo Nishida
 • Fumio Hasegawa
 • Koji Mizuno
 • Iwao Ohdomari
 • Masanobu Kasuga
 • Masatoshi Ono
 • Kashiko Kodate
 • Toshiaki Ikoma
 • Kiyoshi Yatsui
 • Ken-ichi Iga
2011.7
 • Susumu Sato
 • Kiyohiko Uozumi
 • Mitsuo Maeda
 • Hiroo Yonezu
 • Ichirou Yamaguchi
 • Yasuhiro Horiike
 • Atsushi Koma
 • Katsuaki Satou
 • Ayahiko Ichimiya
2012.7
 • Shigeki Okajima
 • Shintaro Miyazawa
 • Yoshinobu Aoyagi
 • Tomoaki Yamada
 • Sakae Tanemura
 • Susumu Kohyama
2013.7
 • Sadafumi Yoshida
 • Yoshiji Horikoshi
 • Hiromasa Ito
 • Hisatsune Watanabe
 • Terunobu Miyazaki
 • Akiyoshi Ito
2014.7
 • Takashi Katoda
 • Naoki Chinone
 • Tadashi Narusawa
2015.7
 • Yasushi Nanishi
 • Hideomi Ohnishi
 • Kunihide Tachibana
 • Masanori Okuyama
 • Makoto Azuma
 • Yoshinori Chikaura
 • Masatoshi Adachi